Rusman

Henk Rusman

Uit het oeuvre dat Rusman tot nu toe heeft opgebouwd, rijst het beeld op van een ordenende geest. Het is feitelijk onjuist om aan die constatering de conclusie te verbinden dat de kunstenaar altijd rechtlijnig denkt, rationeel te werk gaat, redeneert vanuit vaste denkpatronen, systemen of maatstaven en heldere definities.

Het lijkt logisch om te veronderstellen dat hij veel waarde hecht aan onwrikbare vertrekpunten die hem zekerheid verschaffen over het te volgen traject, maar het is wenselijk om daarin enige nuances aan te brengen. Hoewel constructivistische uitgangspunten essentieel zijn, mag niet vergeten worden dat ze de kunstenaar het zicht op het vrije speelveld nooit ontnomen hebben. In de objecten die Rusman tot nu toe heeft uitgevoerd, vormen vaste ijkpunten geen belemmering voor een onorthodoxe benadering van ruimtelijke gegevens.

Wetmatigheden staan onontkoombare interacties met ongebruikelijke locatiespecifieke omstandigheden niet in de weg. Keer op keer levert de beeldhouwer het overtuigende bewijs dat een constructivistische aanpak vindingrijkheid niet hoeft uit te sluiten.
Ook in zijn ongebonden beelden verbindt hij het denken in materie en maatvoering, structuren en systematiek, ritmiek en ruimte, volumes en vormverhoudingen met het onvermoeibare zoeken van verrassende invalshoeken die het statische of starre karakter van de beelden subtiel onderuit halen. In zijn nieuwste werk zijn de uitgangspunten door het gebruik van, vlak en kleur sterk met elkaar verwant, anderzijds gaan ze juist meerdere kanten uit. Dat is de verdienste van bijna 60 jaar geometrische abstractie of Concrete kunst. Het onpersoonlijke, afstandelijke en rationele is langzaam ingehaald door het meer persoonlijke.

Expositieperiode
April tot en met oktober 2016